Taisyklės

SPORTO KLUBO “Žydrūno Savicko Big Z sporto klubas”

SUTARTIS – TAISYKLĖS

UAB “Savicko sporto klubas“, įmonės kodas 301742000, PVM mokėtojo kodas LT100004126217, adresas Ąžuolyno g. 7,( toliau – Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Už nepilnamečius pasirašo jų tėvai, globėjai ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube ir bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

1. Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas). Lankytojai užregistruojami žurnale. Įsigydamas Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą. UAB „Savicko sporto klubas” klientų asmens duomenis tvarko sporto klubo paslaugų teikimo sutarties sudarymo tikslu:

1.1 Klientų apskaitos programos pildymui: vardas, pavardė, telefonas arba elektroninio pašto adresas.

1.2 Sporto klubo taisyklių-sutarties pasirašymui: vardas, pavardė, parašas ir žodis „sutinku“ arba „nesutinku“ rinkodaros tikslais.

1.3 PVM sąskaitos-faktūros išrašymui: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas.

1.4 Sutartis-Taisyklės nuo pasirašymo datos galioja 1 metus, po vienerių metų sutartis baigia galioti, atnaujinama tik kliento prašymu.

1.5 Asmens duomenys UAB „Savicko sporto klubas” klube saugomi ne ilgiau kaip 2 metus sporto paslaugų programai. Rinkodaros tikslais naudojami duomenys: telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, ne ilgiau kaip 1 metus nuo sutarties “Sutartis-Taisyklės” pasirašymo dienos.

2. Foto nuotrauka tvarkoma kliento identifikavimo tikslu, klientas turi teisę rinktis, ar foto nuotrauka, ar kiekvieno apsilankymo metu pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka tuo metu dirbančiai registratūros darbuotojai. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo atidžiai susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti Sporto klubo registratūros darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.

3. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami žurnale ir jam suteikiama Abonemento daugkartinio naudojimo vardinė kortelė (toliau – Kortelė). Ją būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Sporto klubą neįleidžiami. Pametus kortelę – mokestis už naują kortelę 3.00 €.

4. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai raštu informavus sporto klubą, šia tvarka:

- 1 ir 2 mėnesių Abonementai nestabdomi jokiu atveju;

- 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne ilgiau kaip 7 dienas;

- 6 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne ilgiau kaip 14 dienų;

- 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne ilgiau kaip 30 dienų.

- 12 mėnesių narystė gali būti stabdoma tik ligos atveju.

5. Įsigijus Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti Sporto klubą ne vėliau kaip per 30 dienų. Praėjus 30 dienų po apmokėjimo ir neapsilankius Sporto klube, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami.

6. Kliento noru nutraukus Abonementą nepraėjus naudojimosi paslaugomis terminui, sumokėti netesybas už kiekvieną abonementą, kuriam nepasibaigęs naudojimosi terminas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 100% už kiekvieną mėnesį nuo Abonemento nutraukimo dienos iki naudojimosi sporto paslaugomis termino pabaigos.

7. Lankytojai, įsigiję vienkartinį arba Pilną Abonementą įleidžiami į Sporto klubą nuo 7 val. iki 22 val. darbo dienomis, ir nuo 10 val. iki 20 val. savaitgaliais bei švenčių dienomis (jei nebuvo pranešimo apie pakeistą darbo laiką); įsigijus Super arba Dienos abonementą lankytojai įleidžiami nuo 7 val. iki 16 val. darbo dienomis, ir nuo 10 val. iki 20 val. savaitgaliais bei švenčių dienomis (jei nebuvo pranešimo apie pakeistą darbo laiką). Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus.

8. Apsilankymo laiko trukmė iki 2 val. ribojama specialiems aerobikos abonementams. Apsilankymo trukmė, turint kitus abonementus, Sporto klube neribojama. Su bet kuriuo abonementu galimas tik 1 (vienas) apsilankymas per dieną.

9. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

10. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Vertingesnius daiktus galima palikti registratūroje esančiuose seifuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros.Palikti Lankytojo daiktai Sporto klube saugomi 30 dienų.

11. Lankytojai privalo saugoti raktus ir žetonus nuo persirengimo spintelės, seifo, taip pat Sporto klubo rankšluostį, kuriuos privalo grąžinti prieš išeidamas iš Sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą bei žetoną, seifo raktą – 15 € ; prarastą/sugadintą rankšluostį – 5 €. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

12. Vaikai iki 14 metų į sporto klubą neįleidžiami; vaikai iki 16 metų, įsigiję Lankytojo Abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į sporto klubą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigijusiais lankytojo abonementą arba vienkartinio apsilankymo paslaugą, paaugliai iki 18 metų įsigiję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį visiškai atsakingų suaugusių asmenų parašu.

13. Draudžiama vesti individualias treniruotes nesudarius sutarties su klubo vadovybe.

14. Lankytojai aerobikos sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Pavėlavus ilgiau nei 10 min., treneriai turi teisę neįleisti Lankytojo į vykstantį užsiėmimą.

15. Lankytojai Sporto klubo patalpose privalo:

- dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

- susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems klausimams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;

- prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo/nuomojamą rankšluostį;

- atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;

- netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis;

- nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

16. Lankytojams Sporto klubo patalpose draudžiama:

- būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;

- fotografuoti ar filmuoti be Sporto klubo administracijos raštiško leidimo;

- įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

17. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių punktų, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir Lankytojo, pažeidusio taisykles, neįleisti į Sporto klubą.

18. Netesybas, nurodytas šios sutarties 6 punkte KLIENTAS privalo sumokėti gavęs iš UAB “SAVICKO SPORTO KLUBAS” raginimą sumokėti netesybas.

19. Praleidęs mokėjimų terminus, KLIENTAS, UAB “SAVICKO SPORTO KLUBO” reikalavimu, sumoka delspinigius po 0.02% už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos. 

20. Visi klientai, susipažinę su taisyklėmis, pasirašo specialiame žurnale.